استانداردهای حسابرسی

شماره استاندارد عنوان استاندارد Pdf Word PowerPoint
۴۴۱۰ تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌
۴۴۰۰ اجرای روشهای توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌
۳۴۰۰ رسیدگی به اطلاعات مالی آتی- ۱۳۸۴
۲۴۱۰ بررسی اجمالی ‌اطلاعات مالی ‌میان‌ دوره‌ای ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری ۱۳۸۸
۲۴۰۰ بررسی‌ اجمالی‌ صورتهای‌ مالی‌
۱۰۰۷ ارتباطات‌ با مدیریت‌
۱۰۰۵ حسابرسی واحدهای اقتصادی کوچک
۸۰۵ استاندارد حسابرسی ۸۰۵ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی (۱۳۹۰)
۸۰۰ استاندارد حسابرسی ۸۰۰ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصدخاص(تجدید نظر شده ۱۳۹۰ )
۷۲۰ سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده
۷۱۰ اطلاعات مقایسه‌ای
۷۰۶ بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل- ۱۳۸۹
۷۰۵ اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل – ۱۳۸۹
۷۰۰ گزارشگری نسبت به صورتهای مالی – تجدیدنظر شده ۱۳۸۹
۶۲۰ استفاده‌ از نتایج‌ کار کارشناس‌
۶۱۰ ارزیابی‌ کار واحد حسابرسی‌ داخلی
۶۰۰ ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه – شامل کار حسابرسان بخش – تجدیدنظر شده ۱۳۸۹
۵۸۰ تاییدیـه‌ مـدیران‌
۵۷۰ تداوم‌ فعالیت – تجدیدنظر شده ۱۳۸۳ ‌
۵۶۰ رویدادهای‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه
۵۵۰ اشخاص وابسته – تجدیدنظر شده ۱۳۸۹
۵۴۰ حسابرسی‌ براوردهای‌ حسابداری‌
۵۳۰ نمونه‌گیری‌ در حسابرسی‌ و سایر روشهای‌ انتخاب‌ اقلام‌ برای‌ آزمون -تجدیدنظر شده ۱۳۸۳ ‌
۵۲۰ روشهـای‌ تحلیلـی‌
۵۱۰ حسابرسی‌ نخستین‌ – مانده‌های‌ اول‌ دوره‌
۵۰۵ تایید خواهی برون‌ سازمانی – تجدیدنظر شده ۱۳۸۳‌
۵۰۱ شواهد حسابرسی‌ – اقلام خاص
۵۰۰ شواهد حسابرسی -تجدیدنظر شده ۱۳۸۴
۴۵۰ ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی
۳۳۰ روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی
۳۲۰ استاندارد حسابرسی ۳۲۰اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی(تجدید نظر شده ۱۳۹۱ )
۳۱۵ شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت
۳۰۰ استاندارد حسابرسی ۳۰۰برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۱ )
۲۵۰ ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌
۲۴۰ ‌مسئولیت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌، در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی -تجدیدنظرشده۱۳۸۴‌
۲۳۰ مستندسازی – تجدیدنظر شده ۱۳۸۶
۲۲۰ کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی-تجدید نظر شده ۱۳۸۶
۲۱۰ قـرارداد حسابرسـی‌
۲۰۰ استاندارد حسابرسی ۲۰۰اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی(تجدید نظر شده ۱۳۹۱)
۲ کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی،سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط
۱ مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط

ثبت سفارش