خدمات حسابرسی

 • انجام انواع خدمات حسابرسی شامل ؛ حسابرسی صورتهای مالی ، حسابرسی داخلی ، بررسی اجمالی صورتهای مالی ، حسابرسی مالیاتی ، حسابرسی عملیاتی و اجرای روشهای توافقی رسیدگی به صورتهای مالی مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی و ضوابط و مقررات حاکم.
 • انجام امور انبارگردانی با نیروهای متخصص طبق اصول و استاندارد حسابداری به همراه دستورالعمل های انبارگردانی از ابتدا تا ارائه گزارش کسر واضافات به مدیریت.
 • انجام بازرسی قانونی شرکتهایی که مطابق مفاد قانون تجارت ملزم به تعیین بازرس قانونی هستند.
 • ارائه گزارشهای حسابرسی مورد نیاز بانکها جهت اعطای تسهیلات.
 • محاسبه ارزش افزوده و پیگیری تا تسلیم اظهارنامه.
 • تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کد اقتصادی.
 • حسابرسی عملیاتی ( کنترل فرآیند های کاری و ارائه راه کارهای اصلاحی برای بهبود )
 • حسابرسی داخلی – ارزیابی کنترل های داخلی
 • بازرس قانونی
 • اصلاح حسابهای سنواتی
 • تهیه گزارش حسابرسی صورتهای مالی برای ارائه به بانکها
 • حسابرسی بیمه ائی

ثبت سفارش