خدمات حسابرسی

– انجام انواع خدمات حسابرسی شامل : حسابرسی صورتهای مالی ، حسابرسی داخلی ، حسابرسی عملیاتی و اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به صورتهای مالی مطابق استاندارد‌های حسابداری
– ارائه گزارش حسابرسی مالی شرکتها جهت ارائه به بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت اخذ وام و تسهیلات و یا ارائه به شرکتهای کارفرمای دولتی
– استقرار کمیته حسابرسی و ارزیابی کنترلهای داخلی شرکتها

تماس تلفنی