مشاوره بیمه

“همه این سؤالات مایه نگرانی شماست که با برون سپاری امور مالی  به مؤسسه ما ، قابل پاسخگوئی است .”

  • ثبت نام و اخذ کد کارگاهی
  • رسیدگی به اسناد حسابداری با نگاه حسابرسی بیمه ایی
  • تنظیم لیستهای حقوق و دستمزد
  • رسیدگی به بیمه قراردادهای پیمانکاری
  • تنظیم لوایح دعاوی بیمه ائی
  • پیگیری پرونده های دعاوی بیمه ائی و شرکت در هیئت های حل اختلاف

ثبت سفارش