مشاوره بیمه

– ارائه مشاوره در خصوص حسابرسی بیمه‌ای و بازرسی از دفاتر قانونی
– رسیدگی به اسناد حسابداری سنوات قبل با نگاه حسابرسی بیمه‌ایی و ارایه راهکارهای تخصصی با توجه به اشراف کامل به قوانین و بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی
– تنظیم لوایح دعاوی بیمه‌ائی
– پیگیری پرونده‌های دعاوی بیمه‌ائی و شرکت در هیئت ‌های حل اختلاف
– رسیدگی به بیمه قراردادهای پیمانکاری
– ثبت نام و اخذ کد کارگاهی شرکتها و موسسات
– آموزش تنظیم لیستهای حقوق و دستمزد به روش اصولی و بر اساس دستورالعمل های سازمان تامین اجتماعی

تماس تلفنی