مشاوره مالیاتی

– ارائه مشاوره و راهکارهای مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد شرکتها و موسسات
– تهیه لوایح و دفاعیه‌های مالیاتی و حضورمدیران موسسه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
– پیگیری پرونده‌های دعاوی مالیاتی و شرکت در جلسات مربوطه
– ارائه مشاوره تخصصی درخصوص ماليات بر ارزش افزوده
– ارائه مشاوره تخصصی در خصوص معافيتهاي مالياتی

تماس تلفنی