مشاوره مالی

  • مشاوره مالی و مدیریتی
  • طراحی و پیاده سازی نظام جامع مالی
  • اخذ تسهیلات بانکی
  • تنظیم قرارداد های تجاری و پرسنلی و راه اندازی سیستم امور قراردادها
  • تهیه طرح های توجیهی جهت ارائه به بانکها
  • انجام کلیه امور ثبتی و حقوقی شرکتها
  • تهیه RFP برای شرکتها
  • خدمات تحلیل سیستم ها بمنظور راه اندازی سیستم های اتوماسیون مالی اداری

ثبت سفارش