مشاوره مالی

– اصلاح ساختار صورت های مالی شرکتها جهت پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار
– مشاوره جهت اخذ تسهیلات بانکی و تهیه گزارشات موردنیاز آن
– راه‌اندازی سیستم امور قراردادها و تنظیم قرارداد‌های تجاری و پرسنلی
– تهیه طرح تجاری (business plan)
– تهیه طرح‌های توجیهی و گزارشات امکان سنجی جهت ارائه به سازمان‌های ذیربط
– تحلیل سیستم‌ها بمنظور راه اندازی سیستم های اتوماسیون مالی و اداری
– مشاوره جهت استقرار کادر حرفه ای حسابداری در سطوح مختلف و بر اساس نیاز شرکتها
– ارائه گزارشهای مالی مورد نیاز به مدیران شرکتها و موسسات
– نظارت بر عملیات حسابداری شرکتها با هدف رفع نواقص و اشکالات
– مشاوره جهت خرید نرم‌افزار مورد نیاز متناسب با فعالیت شرکتها با توجه به همکاریهای نزدیک با شرکتهای نرم‌افزاری معتبر و – آشنائی کامل به ساختار انواع نرم‌افزارها در زمینه های مالی ، بازرگانی ، صنعتی ، پیمانکاری و ..
– مشاوره در خصوص بودجه‌بندی عملکرد شرکتها و سازمان‌ها

تماس تلفنی