، ، ،  ،سسه

خدمات بیمه

ثبت نام و اخذ کد کـارگاهی، رسیدگی به اسنـاد حسابداری با نگاه حسابرسی بیـمه ایی، تنظیم لیستهای حقوق و دستمزد، رسیدگی به بیمه قـراردادهای پیمانکاری، تنظیم لوایح دعاوی بیمه ایی، پیگیـری پرونده های دعاوی بیمه ائی و شرکت در هیئت های حل اختلاف، ارائه مشاوره در خصوص حسابرسی بیمه‌ای و …

خدمات مالیاتی

تهیه اظهارنامه مالیاتی پایان سال، تهیه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده، تهیه گزارشات فصلی خرید و فروش، تنظیم دفاتر قانونی روزنامه و کل تنظیم لوایح مالیات، یپیگیری پرونده های دعاوی مالیاتی و شرکت در جلسات حل اختلاف مالیاتی، ثبت نام در پرتال جامع مالیاتی کشور و اخذ کد اقتصادی، ثبت نام ارزش افزوده …

خدمات حسابداری و حسابرسی

انجام کلیه امور حسابداری و مالی اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی و سایر و تبدیل سیستم دستی حسابداری به مکانیزه، حسابرسی عملیاتی و کنترل فرآیند های کاری و ارائه راه کارهای اصلاحی برای بهبود، حسابرسی داخلی و ارزیابی کنترل های داخلی، تهیه گزارش حسابرسی صورتهای مالی برای ارائه به بانکها …

تقدیر نامه ها

تهیه و راه اندازی نرم افزارهای حسابداری

ثبت سفارش